IR-rör och UV-lampor – att välja den korrekta våglängden
Det är flera viktiga parametrar att tänka på vid valet mellan olika IR-rör och UV-lampor.
Infrarött
IR-våglängdsområde – anpassa våglängdsområdet till applikationen
IR-rörets uppvärmnings- och kylningstid – baserat på produktionsförutsättningarna
IR-effekt – 20 till 200 kW/m2 ska appliceras på ett korrekt och säkert sätt och samtidigt ge rätt process
Reflektor – IR-rörets reflektor är av guld, vilket har en reflektionsgrad på 95 %
IR-röret avger energi och värme till materialet/färgskiktet direkt och genom reflektion, vilket leder till:
Reflektion av IR-energi från ytan/färgskiktet
Absorption av IR-energi in i materialet/färgskiktet
Transmission av IR-energi genom färgskiktet ner till materialet, vilket reflekterar tillbaka IR-energin beroende på materialytans beskaffenhet
Conclusion
For efficient heating the emission characteristics of the IR emitter must be in harmony with and as close as possible to the absorption characteristics of the substrate/coating, which is to be heated.
Ultraviolett
Underliggande diagram är klickbara för större skala
UV-våglängdsområde – anpassa våglängdsområdet till applikationen
Energi och Intensitet – optimera energin (Joule/cm²) och intensiteten (W/cm²) till applikationen
Reflektor – konstruerad för att ge en jämn distribution av UV-ljuset till hela produkten
Slutsats
För att erhålla en effektiv härdning ska UV-lampans strålningskaraktäristik sammanfalla med fotoinitiatorns absorptionskaraktäristik i det material, alternativt färg, som ska värmas.